مشتری گرامی مهلت ارسال فایل متالیزه ،یک رو ، دو لایه ساده از ساعت 9 به ساعت 8 تغییر یافت.